Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Op alle bestellingen en aangegane overeenkomsten van www.naampetje.nl (hierna NP) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna Voorwaarden) van toepassing, Naampetje.nl is eigendom van Flying Kiwi BV.
1.2 Het accepteren van het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van NP worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door NP ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.5 Waar in deze Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
1.6 NP behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 2 Overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen van NP zijn vrijblijvend en NP behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per email is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door NP herroepen worden in geval de klant niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. Telefonische bestellingen worden niet aangenomen.

Artikel 3 Prijzen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s inclusief BTW (met uitzondering van verzendkosten deze vallen buiten de BTW-regel en bevatten dus 0 % BTW).
3.2 In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.
3.3 Informatie, afbeeldingen, mededelingen telefonisch, of via email verstrekt en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. NP kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of weergavefouten.

Artikel 4 Betalingen
4.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Zodra het orderbedrag door NP is ontvangen, gaan wij over tot de verwerking van uw order.
4.2 NP kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via deze website.

Artikel 5 Bezorging
5.1 Zelf ontworpen naampetjes worden binnen 6 à 7 werkdagen aan u geleverd. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als bindende termijn. De afleveringstermijn zal zoveel mogelijk door NP in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (levering)termijn brengt NP niet in verzuim.
5.2 Bij overschrijding van de leveringstermijn, om welke reden dan ook, stelt NP u hiervan in kennis. Bij overschrijding van de maximale afleveringstermijn van 30 dagen biedt NP u de mogelijkheid de koop kosteloos te ontbinden. Eventuele betaalde bedragen worden in dat geval zo spoedig mogelijk aan u terugbetaald. NP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ten gevolge van overschrijding van de leveringstermijn.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven afleveradres.

Artikel 8 Ruilen en herroepingsreht
8.1 Wij kunnen ontworpen naampetjes niet terugnemen. Omdat de petjes gepersonaliseerd zijn nemen wij geen petjes retour. Mocht u een petje zonder tekst willen retourneren geldt het volgende: een zichttermijn van 7 werkdagen na aflevering door bezorger. In deze periode kunt u uw bestelling ongebruikt, onbeschadigd en compleet in de originele verpakking terugsturen. OEKS geeft de wijze van retourneren aan. U dient hiervoor contact op te nemen met OEKS. Dit kan aan de hand het versturen van een email naar info@opeenkleinstationnetje.nl U dient de bestelling op eigen kosten retour te zenden. OEKS zorgt voor terugbetaling binnen 14 dagen, na het ontvangen van het retourartikel, van het door de consument aan OEKS betaalde.

Artikel 9 Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en NP, is NP niet aansprakelijk.

Artikel 10 Overmacht
10.1 In geval van overmacht is NP niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen van het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 11 Persoonsgegevens
11.1 NP zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in haar eigen database.
11.2 NP neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
11.3 bij het activeren van het e-mailadres geeft men ook toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief.
11.4 uitschrijven voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk zoals omschreven in de FAQ op de site.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.